毛里求斯制作2571平方米的法国研究院


 华体会-华体会app-官方网站   最新资讯   2022-05-08
毛里求斯制作2571平方米的法国研究院

毛里求斯是一个“年夜熔炉”,也是文化的实验田。Lampotang & Siew事件所设计的这座法国研究院(French Institute)就是一个搜集亚洲、非洲以及欧洲文化的平台。

修建的进口处是一个坡道 ,有四道玻璃门,每一一扇门代表着本地的一种文化,也是一处开放透明的平台 。三株已经有的年夜树保留下来 ,意味着本地的热带天气,恍惚了天然以及文化之间的界线。 这座2571平方米的修建有三层,下面是泊车场以及技能区 ,中间是大众以及文化空间,上层则是办公室。开放的平台上制作了一座戏院、一座课堂以及一座媒体中央,可用做展览 、音乐会、演出以及集会等 。 空气、阳光 、风力以及雨水有着自然的瓜葛 ,开放空间实现了横向的透风以及天然光照。遮阳板以及百页窗节制了光照,不需要空调,从而节约了用度。雨水网络后收受接管到一座自然水池里 ,那里莳植了很多热带植物 。修建质料接纳了本地的石材以及木材 ,表现了本土的修建元素。华体会-华体会app-官方网站
【读音】:

máo lǐ qiú sī shì yī gè “nián yè róng lú ”,yě shì wén huà de shí yàn tián 。Lampotang & Siewshì jiàn suǒ shè jì de zhè zuò fǎ guó yán jiū yuàn (French Institute)jiù shì yī gè sōu jí yà zhōu 、fēi zhōu yǐ jí ōu zhōu wén huà de píng tái 。

xiū jiàn de jìn kǒu chù shì yī gè pō dào ,yǒu sì dào bō lí mén ,měi yī yī shàn mén dài biǎo zhe běn dì de yī zhǒng wén huà ,yě shì yī chù kāi fàng tòu míng de píng tái 。sān zhū yǐ jīng yǒu de nián yè shù bǎo liú xià lái ,yì wèi zhe běn dì de rè dài tiān qì ,huǎng hū le tiān rán yǐ jí wén huà zhī jiān de jiè xiàn 。 zhè zuò 2571píng fāng mǐ de xiū jiàn yǒu sān céng ,xià miàn shì bó chē chǎng yǐ jí jì néng qū ,zhōng jiān shì dà zhòng yǐ jí wén huà kōng jiān ,shàng céng zé shì bàn gōng shì 。kāi fàng de píng tái shàng zhì zuò le yī zuò xì yuàn 、yī zuò kè táng yǐ jí yī zuò méi tǐ zhōng yāng ,kě yòng zuò zhǎn lǎn 、yīn lè huì 、yǎn chū yǐ jí jí huì děng 。 kōng qì 、yáng guāng 、fēng lì yǐ jí yǔ shuǐ yǒu zhe zì rán de guā gě ,kāi fàng kōng jiān shí xiàn le héng xiàng de tòu fēng yǐ jí tiān rán guāng zhào 。zhē yáng bǎn yǐ jí bǎi yè chuāng jiē zhì le guāng zhào ,bú xū yào kōng diào ,cóng ér jiē yuē le yòng dù 。yǔ shuǐ wǎng luò hòu shōu shòu jiē guǎn dào yī zuò zì rán shuǐ chí lǐ ,nà lǐ shì zhí le hěn duō rè dài zhí wù 。xiū jiàn zhì liào jiē nà le běn dì de shí cái yǐ jí mù cái ,biǎo xiàn le běn tǔ de xiū jiàn yuán sù 。